INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost Coachville s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03740960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86559 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) jakožto správce osobních údajů si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto Společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Společností, a to jako uživatelů webových stránek www.zivotjakohra.cz, www.podcastzivotjakohra.cz a dalších přidružených stránek, které nesou jasné označení Coachville s.r.o. nebo logo Život Jako Hra (dále jen „webová stránka“).

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z níže uvedených podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Dovolujeme si Vás informovat, že osobní údaje Subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.

V rámci přístupu na webovou stránku zpracovává Správce protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 30 dnů od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Správce sám, anebo tímto pověří třetí osobu. V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Správce následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • dotaz klienta;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil;

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům:

 • kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádal;
 • plnění smluvní povinnosti – poskytnutí poradenských služeb, koučování, tréninku, workshopu, webináře
 • přímého marketingu na základě souhlasu Subjektu údajů;
 • vedení databáze pro přímý marketing;

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu či na základě souhlasu, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších obecně závazných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, anebo po dobu trvání souhlasu; to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy.

Osobní údaje budou uloženy v souladu s výše uvedeným maximálně po dobu 10 let od skončení právního vztahu Subjektu údajů.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně pracovníky Společnosti.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • administrativní pracovníci Správce
 • obchodní partneři Správce – kouči;
 • externí účetní – společnost Účetnictví a daně OSNOVA, s.r.o., IČ: 25536192;
 • externí advokátní kanceláři – Mgr. Robert Tschöpl, advokát, IČ: 66250561;

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce tímto informuje Subjekty údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících obecného nařízení o ochraně osobních údajů, na základě kterých Společnost, jako Správce osobních údajů, nakládá s osobními údaji Subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.

Subjekt údajů má právo získat od Správce osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud:

 • již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování,
 • Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání a osobní údaje nelze dále zpracovávat podle sekce Účel a právní základ zpracování tohoto souhlasu,
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, či
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Správce.

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a Subjekt údajů žádá omezení použití osobních údajů namísto jejich výmazu,
 • Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to do ověření, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE

Správce informuje Subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu Subjektu údajů se Správcem:

 • Správce je možné kontaktovat písemně na adrese Coachville s.r.o., Lidická 700/19, 60200 Brno
 • Správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: osobniudaje@zivotjakohra.cz