VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI COACHVILLE LLC

I. Definice pojmů

 

 1. Coachville LLC, je právnickou osobou, která na území České republiky poskytuje služby v oblasti poradenské činnosti formou koučování (dále jen „Poskytovatel“). V souvislosti s uvedenou činností Poskytovatel provozuje školu pro trénování koučů.

 

 1. Účastníkem je chápána osoba, která se na základě Smlouvy o poskytnutí kurzu účastní kurzu koučování dle Herního principu Poskytovatele.

 

 1. Partnerem se rozumí osoba, které je na základě Smlouvy o partnerství uzavřené s Poskytovatelem oprávněna poskytovat Klientovi Poradenské služby ve formě koučování dle individuálního postupu a metod Poskytovatele v koučování.

 

 1. Klientem se rozumí osoba, které Partner na základě Smlouvy o poskytování poradenských služeb poskytuje jménem Poskytovatele Poradenské služby ve formě koučování dle Herního principu Poskytovatele.

 

 1. Poradenskými službami se rozumí realizace poradenské činnosti prostřednictvím Partnera formou uplatňování Herního principu Poskytovatele při koučování Klientů, který se Partner naučil a nadále učí od Poskytovatele a bude jej šířit skrze Klienty co nejvíce potřebným lidem

 

 1. Herní princip je Poskytovatelem individuálně vytvořený soubor postupů a metod pro koučování Klientů.

 

 1. Koučování je partnerství s Klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje je k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.

 

II. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti Coachville LLC (dále jen „VSP“) upravují základní pravidla, která se uplatní pro veškeré vztahy vznikající mezi Poskytovatelem, Účastníkem, Partnerem a Klientem.

 

 1. VSP tvoří nedílnou součást kterékoli smlouvy či jiných ujednání mezi Poskytovatelem a Partnerem/ Účastníkem/Klientem, a to za předpokladu, že na ně taková smlouva odkazuje a VSP jsou Partnerovi/ Účastníkovi/ Klientovi známy.

 

III. Uživatelský účet Klienta

 1. Na základě registrace Klienta provedené na internetových stránkách Poskytovatele může Klient přistupovat do svého Uživatelského účtu. Z Uživatelského účtu může Klient zejména provádět správu svých osobních údajů a dobíjení Kreditu.

 

 1. Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na registraci Klienta na Internetových stránkách Poskytovatele. K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu je vyžadováno:

 

 1. zadání přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla;
 2. uzavřením Smlouvy o poskytování poradenských služeb.

 

 1. Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat.

 

 1. V rámci správy Uživatelského účtu je Klient oprávněn provádět nabíjení Kreditu za účelem vytváření předplatného Poradenských služeb na stanovený počet hodin. Klient v uživatelském účtu vybere příslušný počet hodin předplatného a prostřednictvím online platby nebo převodem příslušné částky na účet Poskytovatele provede nabití příslušného Kreditu. Po absolvování každé hodiny poskytování Poradenských služeb bude z Kreditu odečtena odpovídající částka dle Smlouvy o poskytování poradenských služeb.

 

 1. V okamžiku přijetí platby Klienta na účet Poskytovatele vystaví Poskytovatel Klientovi odpovídající daňový doklad – fakturu, která bude nahrána do Uživatelského účtu Klienta.

 

 1. V případě vyčerpání celého Kreditu, nebo v případě, že Kredit nebude dostatečný k pokrytí odměny za poskytování Poradenských služeb v délce 1 hodiny, je Klient povinen provést další nabití Kreditu. Do okamžiku nabití dostatečné výše Kreditu nebudou Klientovi Poradenské služby poskytnuty.

 

 1. V případě ukončení smlouvy o poskytování poradenských služeb se zbývající Kredit v Uživatelském účtu Klienta Klientovi nevrací.

 

 

IV. Uživatelský účet Účastníka/Partnera

 1. Na základě registrace Účastníka/Partnera provedené na internetových stránkách Poskytovatele může Účastník/Partner přistupovat do svého Uživatelského účtu. Z Uživatelského účtu může Klient zejména provádět správu svých osobních údajů, podávat Přihlášky k účasti na kurzu, resp. vystavovat faktury za poskytování Poradenských služeb dle příslušné Smlouvy o Partnerství.

 

 1. Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na registraci Účastníka/Partnera na Internetových stránkách Poskytovatele. K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu je vyžadováno:

 

 1. zadání přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla;

 

 1. uzavřením Smlouvy o poskytnutí kurzu, resp. Smlouvy o partnerství.

 

 1. Účastník/Partner je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat.

 

 1. Partner je povinen vést si v rámci Uživatelského účtu evidenci všech plánovaných a realizovaných schůzek s Klienty, kterým poskytuje Poradenské služby dle Smlouvy o partnerství uzavřené s Poskytovatelem.

 

 1. Partner je v rámci Uživatelského účtu oprávněn vystavovat příslušné faktury za poskytování Poradenských služeb dle Smlouvy o partnerství, a to tak, že do příslušného formuláře zadá veškeré požadované údaje, vygeneruje odpovídající fakturu a tuto elektronicky odešle Poskytovateli. Smluvní strany berou na vědomí, že takto vygenerovaná faktura – daňový doklad, splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu, stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů .

 

 

V.  Uzavírání jednotlivých smluv

 

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Partnerem/ Účastníkem/ Klientem vzniká uzavřením smlouvy. Smluvní strany mohou být při uzavírání smlouvy zastoupeny zmocněncem.

 

 1. Smlouvy se uzavírají písemně, a to buď v listinné podobě, nebo distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a to prostřednictvím formuláře pro uzavření příslušné smlouvy umístěného v rámci Uživatelského účtu Účastníka/Partnera/Klienta na internetových stránkách Poskytovatele.

 

 1. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu dojde k distančnímu zaslání nabídky – Přihlášky k účasti na kurzu Účastníkem (prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Poskytovatele) a k jejímu distančnímu přijetí ze strany Poskytovatele (dále jen „Přihláška“), a to dle následujícího postupu:

 

 1. Žádost o účast na příslušném kurzu činí Účastník vůči Poskytovateli. Účastník v Přihlášce uvede své identifikační údaje a specifikaci kurzu, k účasti na němž má Přihláška směřovat (název kurzu, doba trvání kurzu, místo konání kurzu, cena kurzu a forma její úhrady).  Termín kurzu do přihlášky vepisuje účastník.

 

 1. V případě, že Poskytovatel akceptuje Přihlášku Účastníka k účasti na kurzu, učiní o této skutečnosti záznam v příslušném formuláři Přihlášky a současně je oprávněn učinit Návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím Uživatelského účtu Účastníka.

 

 1. Účastník je oprávněn přijmout Návrh odesláním Přijetí prostřednictvím Uživatelského účtu.

 

 1. Okamžikem Přijetí Návrhu Poskytovatele Účastníkem dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí kurzu.

 

 1. ostatních případech distančního uzavírání smluv probíhá jejich uzavírání prostřednictvím formuláře umístěného v rámci Uživatelského účtu Účastníka/ Partnera/ Klienta následujícím způsobem:

 

 1. Účastník/ Partner/ Klient činí Žádost o uzavření příslušné smlouvy prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu.

 

 1. Poskytovatel je na základě Žádosti oprávněn učinit Návrh na uzavření smlouvy, a to prostřednictvím Uživatelského účtu Účastníka/ Partnera/ Klienta.

 

 1. Účastník/ Partner/ Klient je oprávněn přijmout Návrh odesláním Přijetí prostřednictvím Uživatelského účtu.

 

 1. Okamžikem Přijetí Návrhu Poskytovatele Účastníkem/ Partnerem/Klientem dochází k uzavření příslušné smlouvy.

 

 

VI. Sankce

 1. Není-li ve smlouvě či jiném ujednání mezi Poskytovatelem a Účastníkem/ Partnerem/Klientem stanoveno jinak, platí, že pokud Účastník/Partner/Klient porušuje své povinnosti vyplývající mu ze smluv či jiných ujednání mezi Poskytovatelem a Účastníkem/ Partnerem/Klientem, popřípadě z těchto VSP, nebo právního předpisu, zejm. octne-li se Účastník/Partner/Klient v prodlení se zaplacením ceny kurzu splatné na základě příslušné faktury – daňového dokladu, resp. v prodlení se zaplacením peněžité částky předvídané jakoukoli smlouvou či jiným ujednáním mezi Poskytovatelem a Účastníkem/ Partnerem/ Klientem či těmito VSP, vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

 

 1. Není-li ve smlouvě či jiném ujednání mezi Poskytovatelem a Účastníkem/ Partnerem/ Klientem stanoveno jinak, platí, že pokud Poskytovatel porušuje své povinnosti vyplývající mu ze smluv či jiných ujednání mezi Poskytovatelem a Účastníkem/ Partnerem/ Klientem, popřípadě z těchto VSP, nebo právního předpisu, nebo se dostane do prodlení s úhradou některé peněžité částky (faktury) předvídané jakoukoli smlouvou či jiným ujednáním mezi Poskytovatelem a Účastníkem/ Partnerem/ Klientem či těmito VSP, vzniká Účastníkovi/ Partnerovi/ Klientovi i nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

 

 1. Veškeré sankce a smluvní pokuty předvídané těmito VSP nebo vzniklé na základě smlouvy či jiných ujednání mezi Poskytovatelem a Koučem jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení výzvy porušující straně k úhradě příslušné sankce. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

 

VII. Povinnost mlčenlivosti

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou nakládat s těmito VSP, jakož i s jakoukoli smlouvou či ujednáním mezi Poskytovatelem a Uživatelem/ Partnerem/ Klientem a s veškerými informacemi v nich obsaženými nebo jich se týkajícími a s veškerými informacemi předanými v souvislosti s těmito VSP, jakož i s jakoukoli smlouvou či ujednáním mezi Poskytovatelem a Uživatelem/ Partnerem/ Klientem jako s přísně důvěrnými informacemi. Veškeré důvěrné informace tvoří obchodní tajemství. Důvěrné informace nelze poskytovat, zveřejňovat, ani jakýmkoli způsobem zpřístupňovat třetím stranám s výjimkou, kdy to vyžaduje příslušný právní předpis nebo kdy s tím smluvní strany vysloví předchozí písemný souhlas.

 

 1. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby důvěrné informace nebyly sděleny třetím osobám ani jinak, aby nebylo umožněno třetím osobám zjistit obsah důvěrných informací.

 

 1. Smluvní strany si navzájem ujednávají, že v případě, že je jakékoli smluvní straně uloženo soudem nebo správním orgánem sdělení důvěrné informace je tato smluvní strana oprávněna důvěrnou informaci nebo její část sdělit pouze způsobem, poté co zajistí, aby nedošlo ke zneužití nebo jinému zpřístupnění důvěrné informace třetím osobám a o poskytnutí důvěrné informace bez zbytečného odkladu informuje druhou smluvní stranu.

 

 1. Poskytovatel a Uživatel/ Partner/ Klient se dohodli, že závazek zachování důvěrnosti ohledně informací sjednaných v tomto článku zůstane v platnosti a účinnosti i po ukončení veškerých smluv a ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem/ Partnerem/ Klientem. 

 

 

VIII. Doručování

 1. Veškerá oznámení, dokumenty a jiná sdělení požadovaná či předpokládaná těmito VSP či jakoukoli smlouvou či ujednáním mezi Poskytovatelem a Uživatelem/ Partnerem/ Klientem budou mít písemnou formu a budou doručena prostřednictvím Uživatelského účtu, elektronickou poštou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

 1. Písemnost se považuje za doručenou:

 

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

 

 1. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, nebo též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, popřípadě rovněž uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl;

 

 1. v případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu přístupem (přihlášením) Účastníka/ Partnera/Klienta k Uživatelskému účtu.

.

 

IX. Ukončení smlouvy

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněná jakoukoli smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem/ Partnerem/ Klientem bez udání důvodu vypovědět s výpovědní lhůtou 2 (dva) měsíce.  Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení písemné výpovědi druhé straně.

 

 1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od jakékoli smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem/ Partnerem/ Klientem odstoupit s okamžitou účinností, tzn. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, jestliže druhá smluvní strana buď velmi závažně, nebo opakovaně porušuje povinnosti vyplývající pro ni z příslušné smlouvy, těchto VSP nebo z příslušných právních předpisů či jedná proti zájmům druhé smluvní strany. Za opakované porušení smlouvy či těchto VSP se považuje, jestliže k porušení již došlo a na závadný stav byla druhá smluvní strana upozorněna, případně tehdy, jestliže k odstranění závadného stavu nedošlo ani po marném uplynutí lhůty 10 (deset) dnů uvedené v písemné výzvě druhé smluvní strany k odstranění vady či splnění povinnosti.

 

 1. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od jakékoli smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem/ Partnerem/ Klientem z následujících důvodů:

 

 1. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; nebo
 2. na majetek druhé smluvní strany bude prohlášen konkurz; nebo

 

 1. návrh na prohlášení konkurzu na majetek druhé smluvní strany bude zamítnut z důvodů nedostatku jejího majetku; nebo

 

 1. poškozením dobré pověsti Poskytovatele.

 

 1. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí kurzu v případě, že se Účastník dostane do prodlení s úhradou ceny kurzu, popřípadě některé ze splátek dle Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři.

 

 1. Účastník má právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí kurzu kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, avšak v takovém případě je povinen uhradit Poskytovateli následující storno poplatky: 66% z ceny kurzu, pokud k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí kurzu dojde později než 30 dnů před zahájením kurzu, 100% z ceny kurzu, pokud k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí kurzu dojde později než 15 dnů před zahájením kurzu. Najde-li však Kouč za sebe nejpozději do 14 dnů před zahájením kurzu náhradníka, který včas zaplatí Poskytovateli cenu kurzu.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1.10.2015. Pro vyloučení pochybností platí, že dnem nabytí účinnosti těchto VSP pozbývají účinnosti Smluvní podmínky účasti na kurzech č. SPUK 201401 ze dne 09.09.2014.

 

 1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především ustanoveními příslušných smluv mezi Poskytovatelem a Koučem a těmito VSP. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

 1. Pokud některé z ustanovení těchto VSP je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost VSP jako celku ani jiných ustanovení těchto VSP, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku VSP. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

 

 1. Případné spory vzniklé z jakékoli smlouvy či ujednání mezi Poskytovatelem a Koučem či z těchto VSP nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou řešeny podle českého práva před soudy České republiky.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn tyto VSP kdykoli změnit. Pro smluvní strany jsou závazné VSP ve znění platném a účinném v den uzavření příslušné smlouvy mezi Poskytovatelem a Koučem. Dojde-li ke změně VSP po uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Koučem, mohou se smluvní strany dohodnout, že se jejich vzájemný vztah bude řídit novým zněním VSP.